Privacyverklaring

Inleiding

De bescherming van jouw privacy wordt steeds beter. 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden en daarmee wordt geborgd dat er niet zomaar informatie van jou verzameld wordt zonder dat duidelijk is voor welk doel. In deze verklaring geven wij aan hoe wij met jouw privacy omgaan. We kunnen ons voorstellen dat het soms wat formeel taalgebruik is. Daarom sommen wij enkele belangrijke punten eerst even kort voor je op:

 • We mogen alleen jouw gegevens verwerken, mits we toestemming van je hebben gekregen en kunnen bewijzen dat jij deze toestemming hebt gegeven
 • Je mag van ons eisen dat we alle persoonsgegevens die we over jou hebben verzameld mogen wissen (jouw “recht op vergetelheid”)
 • Je hebt recht op inzage van de gegevens, dus je mag ons vragen welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn


Zie hieronder onze uitgebreide privacyverklaring (laatste update: 18 oktober 2021).

1. Over ons

Het Trendpanel is eigendom van Fact Based, Nicolaas Tulplaan, 1186 DT, Amstelveen, KvK nummer 71257586 (verder te noemen “Fact Based”, “wij” / “ons” / “onze”). Daarmee is Fact Based verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we van of over jou verzamelen in het kader van de marktonderzoeksactiviteiten waaraan je deelneemt (het “Trendpanel”). Aangezien wij gevestigd zijn in de Europese Unie, verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die jou direct of indirect identificeert als individueel persoon. Indirect wil zeggen in combinatie met andere informatie, zoals jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

3. Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de doeleinden en op de grondslagen die hieronder worden beschreven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. We verzamelen en verwerken jouw gegevens omdat je jezelf hebt ingeschreven voor het Trendpanel en hierbij onze panelvoorwaarden (overeenkomst waarin wederzijds jouw en onze rechten en plichten zijn vastgelegd) hebt geaccepteerd. Daarnaast verzamelen en verwerken wij voor alle panelonderzoeken achtergrondvariabelen om het onderzoek en rapportages zo representatief en betrouwbaar mogelijk te houden. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang. We zullen natuurlijk altijd zorgvuldige afwegingen maken tussen jouw persoonlijke levenssfeer en ons belang als onderzoeksorganisatie. Weegt jouw persoonlijke levenssfeer naar onze afweging zwaarder dan zullen wij niet vragen om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.
We gebruiken persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij je specifiek toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik van jouw persoonsgegevens. Als we van plan zijn jouw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan in de deelnamevoorwaarden wordt vermeld, zullen we je van tevoren duidelijk op de hoogte brengen en, als de verwerking op basis van jouw toestemming wordt uitgevoerd, zullen we je persoonsgegevens alleen met jouw goedkeuring voor een ander doel gebruiken.

 1. Profielgegevens en directe communicatie
  Voor veel diensten verzamelen wij jouw persoonsgegevens, waaronder: naam en e-mailadres (‘Profielgegevens’). We gebruiken jouw profielgegevens om met je te communiceren en je te informeren over ons beleid en om je te informeren wanneer je een geldbedrag of andere beloning hebt gewonnen. We gebruiken je Profielgegevens ook om te reageren wanneer je contact met ons opneemt en zoals beschreven in de deelnamevoorwaarden voor het Trendpanel.
 2. Deelname aan het Trendpanel
  Van paneldeelnemers zullen we, naast de Profielgegevens, informatie verzamelen die relevant is voor deelname, inclusief persoonsgegevens. Deze kunnen we extra uitvragen via online onderzoek. Gezamenlijk noemen we dat ‘Panelgegevens’.
  We zullen deze Panelgegevens analyseren en evalueren, samenvoegen met de Panelgegevens van andere deelnemers en gebruiken voor marktonderzoeksdoeleinden. Zie de respectieve deelnamevoorwaarden van de specifieke marktonderzoeksprojecten voor meer gedetailleerde informatie.
 3. Juridische verplichtingen en juridische verdediging
  We kunnen worden gevraagd om persoonsgegevens te gebruiken en te bewaren om juridische en compliance redenen, zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een misdrijf, voorkomen van verlies, fraude of enig ander misbruik van onze diensten en IT-systemen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze interne en externe controlevereisten, informatiebeveiligingsdoeleinden of om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen te beschermen of te handhaven.

4. Hoe we persoonsgegevens delen

We onthullen jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden en aan de derde partijen die hieronder worden beschreven – tenzij we jouw specifieke toestemming voor overdracht van persoonsgegevens aan andere categorieën van derde partijen hebben gekregen. Fact Based zal gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt, beveiligd en doorgegeven volgens de toepasselijke wet.

 1. Externe dienstverleners
  Indien nodig laten we andere ondernemingen en individuele personen namens ons bepaalde taken uitvoeren die bijdragen aan onze diensten binnen het kader van overeenkomsten betreffende gegevensverwerking. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens bieden aan contractpartijen of partners voor het programmeren van vragenlijsten, hosten van databases en toepassingen, voor gegevensverwerkingsdiensten, of om je informatie te sturen die jij hebt aangevraagd. Daarnaast mogen andere onderzoekspartijen – mits er een verwerkersovereenkomst is gedeeld – onderzoek via ons panel uitvoeren. We delen zulke gegevens alleen met en maken ze alleen toegankelijk voor externe dienstverleners voor zover dit vereist is voor het respectieve doel. Zij mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder niet voor hun eigen doeleinden of die van derde partijen. De externe dienstverleners van Fact Based zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren.

 2. Bedrijfsovernames
  In geval van een reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop, of andere doorgifte van activa (gezamenlijk ‘Bedrijfsovername’) zullen we gegevens, inclusief persoonsgegevens, in een redelijke omvang en voor zover nodig voor de bedrijfsovername, en op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee akkoord gaat jouw persoonsgegevens te respecteren op een manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, overdragen. We blijven de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens waarborgen en brengen betrokken gebruikers op de hoogte voordat persoonsgegevens worden onderworpen aan een andere privacyverklaring.

 3. Overheidsinstanties
  We onthullen jouw persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties indien dit wordt vereist door de wet. Fact Based geeft bijvoorbeeld gehoor aan verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten het land waar je woont.


5. Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

Het Trendpanel zal geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar verzamelen of verwerken zonder toestemming van de ouders, krachtens de toepasselijke lokale wetgeving. Als we vernemen dat persoonsgegevens van een kind onder 12 jaar onopzettelijk zijn verzameld, zullen we deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

6. Verwerking van gevoelige gegevens

In bepaalde gevallen en voor doeleinden zoals uiteengezet in de deelnamevoorwaarden voor het Trendpanel, kunnen we bijzondere persoonsgegevens over je verwerken. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere persoonsgegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, gezondheid of het seksleven of je seksuele geaardheid. Uiteraard zullen we hier altijd jouw toestemming voor vragen.

7. Beveiliging

Het Trendpanel hecht veel belang aan de beveiliging van gegevens. We hanteren een gepast beveiligingsniveau en hebben daarvoor fysieke, elektronische en administratieve procedures geïmplementeerd om de gegevens die we verzamelen te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of in niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die worden verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt. Ons informatiebeveiligingsbeleid en onze informatiebeveiligingsprocedures sluiten nauw aan bij algemeen aanvaarde internationale normen, en worden regelmatig opnieuw beoordeeld en bijgewerkt indien nodig om te voldoen aan onze zakelijke behoeften, technologische veranderingen en wettelijke vereisten. Toegang tot jouw persoonsgegevens wordt alleen verleend aan de medewerkers van Fact Based om zakelijke redenen of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.
In het geval van een data lek met persoonsgegevens zal Fact Based alle toepasselijke wettelijke meldplichten met betrekking tot datalekken met persoonsgegevens opvolgen.

8. Jouw juridische rechten

Als lid van het Trendpanel heb je specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van je verzamelen. Dit is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten die worden vermeld onder deel 3 van deze privacyverklaring. Fact Based respecteert jouw individuele rechten en zal gepast met je zorgen omgaan.
In de volgende lijst staat informatie over jouw juridische rechten voortkomend uit toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Mail naar info@trendpanel.nl en we maken het zo snel mogelijk in orde.
 • Recht op correctie: Je kan ons vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn en die op continue basis worden gebruikt, nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.
 • Recht op beperking: Je mag van ons beperking verkrijgen op de verwerking van jouw persoonsgegevens, als

  • je de nauwkeurigheid betwist van jouw persoonsgegevens voor de periode die we nodig hebben om de nauwkeurigheid te controleren;
  • de verwerking onwettig is en je verzoekt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze gewist worden;
  • we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar je deze vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;
  • je bezwaar hebt tegen de verwerking terwijl wij controleren of onze gerechtvaardigde redenen voorrang hebben op die van jou.

 • Recht van toegang: Je mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van je hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld, indien dit niet rechtstreeks van jou is, en aan wie ze zijn onthuld, indien van toepassing. Je mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van je hebben. Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor elke andere kopie die je vraagt.
 • Recht op portabiliteit: Op jouw aanvraag geven we je persoonsgegevens door aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch uitvoerbaar, vooropgesteld dat de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In plaats van een kopie van jouw persoonsgegevens te ontvangen, kun je verzoeken dat we de gegevens rechtstreeks doorgeven aan een andere door jou benoemde verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen je persoonsgegevens wissen op jouw verzoek, wanneer:

  • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt;
  • je het recht hebt om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van je persoonsgegevens (zie hieronder) en je dit uitoefent om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, jij je toestemming intrekt en er geen andere juridische reden is voor de verwerking;
  • de persoonsgegevens onwettig zijn verkregen;


tenzij de verwerking noodzakelijk is:

  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor we gegevens moeten verwerken;
  • in het bijzonder voor wettelijke bewaarplichten voor gegevens;
  • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

 • Recht om bezwaar te maken: je mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als gevolg van een specifieke situatie waarin jij je bevindt, vooropgesteld dat de verwerking niet is gebaseerd op jouw toestemming maar op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dit geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen en een hoger belang voor de verwerking of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking, vermeld dan of je wilt dat jouw persoonsgegevens worden gewist of dat de verwerking ervan door ons wordt beperkt.
 • Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kun je een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar je woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.


Let op:

 • Beperking van toegang: In bepaalde situaties zijn we mogelijk niet in staat om je toegang te geven tot alle of sommige van jouw persoonsgegevens vanwege wettelijke voorschriften. Als we jouw verzoek om toegang afwijzen, informeren wij je over de reden voor deze weigering.
 • Uitoefenen van jouw juridische rechten: Om je juridische rechten te kunnen uitoefenen, neem je schriftelijk of elektronisch contact met ons op via:
  • E-mail: info@Trendpanel.nl
  • o Schiftelijk: Fact Based, Nicolaas Tulplaan 328, 1186 DT te Amstelveen

9. Bewaren van jouw persoonsgegevens

Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van je hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Het kan echter nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens voor langere tijd bewaren vanwege wettelijke bepalingen.

Bovendien zullen we niet al jouw persoonsgegevens wissen als je ons hebt verzocht in de toekomst niet opnieuw contact met je op te nemen. Voor dit doel houdt het Trendpanel een overzicht bij waarin informatie staat over personen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met ze opnemen (bv. via bulkmail of wervingscampagnes voor marktonderzoeksprojecten). We beschouwen jouw verzoek als toestemming voor opslag van je persoonsgegevens voor dit overzicht tenzij je ons anders instrueert.

10. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken te wijzigen, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ boven aan deze pagina. We zullen jouw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we jouw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

11. Contact informatie

Richt je vragen omtrent gegevensbescherming en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van je juridische rechten tot:

E-mail: info@trendpanel.nl
Telefonisch: 06-36287443

Postadres:
Fact Based
Nicolaas Tulplaan 328
1186 DT Amstelveen